mayer+empl . gl_aa . 2014

Genius Loci Weimar 2014
gl_aa 140408_01 mayer+empl . gl_aa . 2014

Genius Loci Weimar 2014
gl_aa 140408_01 mayer+empl . gl_aa . 2014

Genius Loci Weimar 2014
gl_aa 140408_01 mayer+empl . gl_aa . 2014

Genius Loci Weimar 2014
gl_aa 140408_01

mayer+empl . gl_aa . 2014

Genius Loci Weimar 2014
gl_aa 140408_01

mayer+empl . gl_aa . 2014

Genius Loci Weimar 2014
gl_aa 140408_01 mayer+empl . gl_aa . 2014

Genius Loci Weimar 2014
gl_aa 140408_01 mayer+empl . gl_aa . 2014

Genius Loci Weimar 2014
gl_aa 140408_01 mayer+empl . gl_aa . 2014

Genius Loci Weimar 2014
gl_aa 140408_01

mayer+empl . gl_aa . 2014

Genius Loci Weimar 2014
gl_aa 140408_01

mayer+empl . gl_aa . 2014

Genius Loci Weimar 2014
gl_aa 140408_01_17

mayer+empl . gl_aa . 2014

Genius Loci Weimar 2014
gl_aa 140408_01_17

alidasun:

Architectural mapping preview for Weimar, 2014. A. SUN

mayer+empl . gl_aa . 2014

Genius Loci Weimar 2014
gl_aa 140404_03

mayer+empl . gl_aa . 2014

Genius Loci Weimar 2014
gl_aa 140408_01 mayer+empl . gl_aa . 2014

Genius Loci Weimar 2014
gl_aa 140408_01 mayer+empl . gl_aa . 2014

Genius Loci Weimar 2014
gl_aa 140408_01 mayer+empl . gl_aa . 2014

Genius Loci Weimar 2014
gl_aa 140408_01

mayer+empl . gl_aa . 2014

Genius Loci Weimar 2014
gl_aa 140408_01

alidasun:

Architectural projection outtake: illuminating windows —A. SUN

alidasun:

Architectural projection outtake: illuminating windows A. SUN

mayer+empl . gl_aa . 2014

Genius Loci Weimar 2014
gl_aa 140408_01 mayer+empl . gl_aa . 2014

Genius Loci Weimar 2014
gl_aa 140408_01 mayer+empl . gl_aa . 2014

Genius Loci Weimar 2014
gl_aa 140408_01 mayer+empl . gl_aa . 2014

Genius Loci Weimar 2014
gl_aa 140408_01

mayer+empl . gl_aa . 2014

Genius Loci Weimar 2014
gl_aa 140408_01